Thông báo tuyển sinh 21-09-2021

Thông báo tuyển sinh 21-09-2021

1. Đối tượng tuyển sinh:- Trẻ em từ 25 tháng tuổi đến 5 tuổi.2. Chỉ tiêu tuyển sinh:- Tuyển 3 lớp ( 49 Trẻ ).- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp nhà trẻ ( từ 25 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi): 9 trẻ;- Chỉ ...